Duševní vlastnictví – popisy k výrobkům


Již od svého počátku jsme si kladli za cíl zajistit našemu zákazníkovi maximální množství informací tak, aby si zákazník mohl vybrat pro něj nejvhodnější hudební nástroj nebo hudební techniku. Svým rozsahem a hloubkou informací je AUDIOTEK.CZ unikátní server, kde se o nástroji nebo technice dozvíte téměř vše.

Veškeré popisy výrobků na stránce www.audiotek.cz jsou zpracovávány našimi spolupracovníky výhradně pro společnost AudioMaster CZ a.s.. Bohužel se setkáváme s konkurenty, kteří zcela neeticky a protiprávně kopírují zpracované popisy k výrobkům. Od 1.4.2010 jsme se proto rozhodli, že budeme tvrdě postupovat proti tomuto bezohlednému a protiprávnímu jednání.

Pokud jste nalezli jakýkoliv identický popis výrobku na jiné webové stránce (zejména stránce konkurence), kontaktujte nás prosím - email: jiri.randula(zavinac)audiotek.cz


Právní upozornění:

Obsah webových stránek www.audiotek.cz i jednotlivé jejich prvky (zejména webdesign a popisy výrobků) jsou právně chráněny, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku webových stránek www.audiotek.cz bez výslovného souhlasu společnosti AudioMaster CZ a.s. je protiprávní, porušující práva společnosti AudioMaster CZ a.s. k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání.

Proti každému, kdo neoprávněně užije obsah a/nebo prvek webových stránek www.audiotek.cz, je společnost AudioMaster CZ a.s. oprávněna domáhat se zejména následujících nároků:

odstranění závadného stavu, tzn. zákazu užívání neoprávněně užitého obsahu a/nebo prvku z webových stránek www.audiotek.cz
náhrady škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku,
vydání bezdůvodného obohacení,
poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, případně i v penězích,
náhrady veškerých nákladů spojených s vymáháním výše uvedených nároků, které mohou dosáhnout řádů statisíců Kč (náklady na právní zastoupení, soudní poplatky, apod.).

Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku webových stránek www.audiotek.cz může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody.

Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku webových stránek www.audiotek.cz zájem, kontaktujte nás. Email: jiri.randula(zavinac)audiotek.cz


AudioMaster CZ a.s.
Jindřich Střelka, jednatel